- คอยล์อะไหล่สำหรับคอนแทคเตอร์รุ่น D/f
- ใช้กับไฟกระแสสลับ 50/60 เฮิร์ตซ์ ยกเว้น SIZE LCD - F115…F225 ใช้กับไฟ 50 เฮิรตซ์ เท่านั้น
 
รหัสสินค้า รหัสสินค้าคิดตามค่าแรงดันคอยล์ ( โวลต์ ) ขนาดต่างๆ ราคา
24 48 110 220 380
LC1 - D09…D38 LXD - 1B7 LXD - 1E7 LXD - 1F7 LXD - 1M7 LXD - 1Q7 560
LC1 - D40 ถึง LC1 - D95 LX1 - D6B7 LX1 - D6E7 LX1 - D6F7 LX1 - D6M7 LX1 - D6Q7 2,100
LC1 - D115,LC1 - D150 LX1 - D8B7 LX1 - D8E7 LX1 - D8F7 LX1 - D8M7 LX1 - D8Q7 3,530
LC1 - D115,LC1 - D150 LX1 - FF024 LX1 - FF048 LX1 - FF110 LX1 - FF220 LX1 - FF380 3,500
LC1 - D185,LC1 - D225 LX1 - FG024 LX1 - FG048 LX1 - FG110 LX1 - FG220 LX1 - FG380 3,700
LC1 - D265,LC1 - D330 - LX1FH0482 LX1FH1102 LX1FH2202 LX1FH3802 4,300
LC1 - F400 - LX1 - FJ048 LX1 - FJ110 LX1 - FJ220 LX1 - FJ380 11,300
LC1 - F500 - LX1 - FK048 LX1 - FK110 LX1 - FK220 LX1 - FK380 12,500
LC1 - F630 - LX1 - FL048 LX1 - FL110 LX1 - FL220 LX1 - FL380 13,500
LC1 - F800 - - LX4 - F8FW LX4 - F8MW LX4 - F8QW 51,900
      DR5 - TE4U DR5 - TE4U DR5 - TE4U  
 
 
รหัสสินค้า ใช้กับคอนแทคเตอร์รุ่น ราคา
LA5 - FF431 LC1 -F115,LC1 - F150 9,700
LA5 - FG431 LC1 -F185,LC1 - F225 13,600
LA5 - FH431 LC1 - F265 16,400
LA5 - F400803 LC1 - F330,LC1 - F400 21,800
LA5 - F500803 LC1 - F500 23,500
LA5 - F630803 LC1 - F630,LC1 - F800 35,000
 
 
 
 
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com