ค่ามาตราฐานน้ำมันหม้อแปลง
               นี่ก็เป็นคำถามยอดนิยมเหมือนกัน ค่ามาตรฐานน้ำมันหม้อแปลง อยู่ที่ค่าเท่าใด ครับ
               - น้ำมันหม้อแปลงใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 60 KV
การไฟฟ้านครหลวง กับ ภูมิภาค
              - น้ำมันหม้อแปลงเก่า มากกว่าหรือเท่ากับ 30 KV จะใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
              - ค่าความเป็นฉนวนของขดลวดหม้อแปลง  มากกว่า 1000 เมกะโฮห์ม หรือ ต้องไม่น้อยก่วา 600 เมกกะโฮห์ม
ต่ำก่วานี้พิจารณาการ Over haul หม้อแปลง
 
หมายเหตุ : ทำไมถึงเลือกค่านี้ BREAK DOWN น้ำมันค่านี้ ปกติ แรงดัน หม้อแปลง เท่ากับ 22 KV 24 KV
 
                   
   
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com