การประหยัดโดยใช้อินเวอร์เตอร์
           ในปัจจุบัน ทุกบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน ได้มีหน่วยงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนก็ตามได้คิดวิธีที่จะประหยัดพลังงานกัน
เช่น โดยการเปลี่ยนหลอด T8 เป็น T5 หรือจาก 36 W. เป็น 29 W ซึ่งอาจจะมองข้ามวิธีประหยัดอุปกรณ์ สินเปลือง ซึ่งก็มหาศาล เหมือนกัน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
        โรงงานแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้มองเห็น ผ้าเบรคของ Hoist ที่ยกเหล็กแผ่นขนาดหนัก 10 ตัน ได้เปลี่ยนผ้าเบรกเดือนละ 1 ชุด
ชุดละ 12,000 บาท ทุกเดือนรวมเป็นเงิน 144,000 บาท/เดือน ทางบริษัท ที แอร์โร่ คอนโทรล จำกัดได้เสนอ อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้ผ้าเบรค
ทำให้ช่วย ลดผ้าเบรคลงจากเดือนละ 12,000 บาท/เดือน เป็น 6 เดือน เท่ากับ 12,000 บาท 1 ปี เท่ากับ 24,000 บาท เทียบเป็นตารางได้ดังนี้
   
ใช้ระบบเดิม 12 เดือน 12,000 x 12 144,000
ใช้อินเวอร์เตอร์ 6 เดือน 12,000 x 2 24,000
  ลดได้ 120,000 ปี
 
          นี้คือเหตุผลการหาช่องทางประหยัดอย่างแท้จริง
   
   
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com